Quantcast

1. Wstęp

  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z kont użytkowników indywidualnych (dalej zwanych "Użytkownikami") w serwisie internetowym Musody.com (zwanym dalej "Serwisem" lub „Portalem") i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną.Operatorem Portalu Musody.com jest PBR Sp. zo.o. NIP: 527-275-48-62, REGON: 363316638, KRS: 0000593442 z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61 / 100 , zwana w dalszej części „Administratorem" lub „Usługodawcą".


2. Rejestracja

 • W celu dokonania rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie swojego adresu e-mail, loginu (nazwy, pod jaką Użytkownik Zarejestrowany będzie widoczny w Portalu) a następnie dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu.
 • Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Portalu po podaniu loginu i hasła (wtedy staje się Użytkownikiem Zalogowanym).
 • W wyniku rejestracji dla Użytkownika Zarejestrowanego tworzone jest Konto i Profil Użytkownika. Użytkownik Zarejestrowany może uzupełnić informacje w ramach Konta o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili zmienić lub usunąć.
 • Użytkownik ma wgląd do informacji upublicznionych w ramach Konta przez Użytkownika Zarejestrowanego.
 • Użytkownik w trakcie procesu rejestracji lub po zarejestrowaniu się w Portalu, ma możliwość zamieszczenia Awatara w ramach swojego Konta. Awatar nie może być sprzeczna z niniejszym Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Awatara w przypadku, gdy narusza on niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje.
 • Użytkownik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że:
  • - zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
  • - wyraża zgodę na upublicznienie Konta przez Administratora, jak również na zamieszczenie danych (w tym wizerunku) upublicznionych w ramach Konta na stronach Portalu oraz akceptuje fakt, że dostęp do danych osobowych, wizerunku na fotografiach, Awatarach, jak również do innych informacji upublicznionych w ramach Konta może mieć nieograniczony krąg Użytkowników z wyjątkiem danych tj. adres e-mail oraz hasło do Konta
  • - wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Administratora wszelkich przekazanych podczas rejestracji danych osobowych, w celach realizacji przez Administratora usług dostępnych w ramach Portalu;
  • - wyraża zgodę na przekazanie przez Administratora danych podanych podczas rejestracji podmiotom trzecim z terenu Unii Europejskiej celem wykorzystania ich w komunikacji marketingowej. Administrator zapewni, iż w takim przypadku podmioty te będą przetwarzać dane zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności, iż zapewnią Użytkownikowi możliwość wglądu, poprawiania i usuwania swoich danych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu pełnego dostępu do usług oferowanych w ramach Portalu.

3. Zasadny umieszczania danych

 • Użytkownik Zarejestrowany umieszczając Komentarz lub jakiekolwiek Materiały w ramach dostępnych na Portalu Jednostek Treści, oświadcza, iż są one wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu wszelkie prawa do umieszczanych treści, włącznie z autorskimi prawami majątkowym obejmującymi prawo do publikowania i rozpowszechniania Materiałów w systemie on-line, w sieci Internet, oraz prawem do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, jak również że prawa te nie są ograniczone w jakikolwiek sposób na rzecz żadnej osoby trzeciej.
 • Użytkownik Zarejestrowany ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie Komentarze/Posty oraz Materiały, Pliki hostowane i Awatary, które zamieścił w Portalu w ramach dostępnych Jednostek Treści. W przypadku skonfigurowania swojego konta w taki sposób, że Użytkownicy niezalogowani mogą dodawać do niego Komentarze, Materiały i Pliki hostowane, Użytkownik zarejestrowany ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za Komentarze/Posty, Materiały i Pliki hostowane umieszczone przez niezalogowanych Użytkowników na jego koncie.
 • Jeżeli zdaniem Użytkownika Post lub Materiał (w dowolnej Jednostce Treści) narusza prawo, Regulamin lub dobre obyczaje, Użytkownik ma możliwość zawiadomienia o tym fakcie Administratora wysyłając wiadomość pod adres: biuro[ a-t ] webshark.pl. (należy zamienić [ a-t ] na małpę "@").
 • W przypadku "Zachowania danych" od innego Użytkownika, osoba zachowująca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zachowane dane. Plik skopiowany w ten sposób jest samodzielnym Plikiem Hostowanym, niezwiązanym z oryginałem. Użytkownik Konta, z którego skopiowano plik w ten sposób, nie ma możliwości ingerowania w dalsze losy kopii, chyba że możliwość taką przewidują przepisy prawa lub niniejszego Regulaminu.
 • Użytkownik Zarejestrowany wgrywając pliki zezwala na publikowanie ich na łamach witryn należących do grupy webshark tj. Musody.com, Muzofy.com, Dajprzepis.pl, Muzofy.com, Playody.com, Reseton.pl jednocześnie oświadczając, iż są one wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich

4. Prawa i obowiązki

 • Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do:
  • - nadawania umieszczanym plikom nazw i umieszczania opisów zgodnych z rzeczywistą zawartością plików,
  • - umieszczania materiałów o charakterze erotycznym lub z innych względów nieodpowiednich dla osób poniżej 18 roku życia w taki sposób, by osoby niepełnoletnie lub nie życzące sobie kontaktu z tego typu materiałami nie były narażone na przypadkowy z nimi kontakt,
  • - wpisania w formularzu rejestracyjnym Konta w Serwisie opisu charakteryzującego, jakiego rodzaju pliki będą tam przechowywane, a w wypadku zmiany przeznaczenia Konta - do zmiany tego opisu,
  • - korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników,
  • - bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian niniejszego regulaminu dostępnego pod adresem http://Musody.com/regulations i zapoznawania się z nimi,
  • - nieumieszczania na Koncie plików, które są wykorzystywane jako składniki stron www lub aplikacji wykonywalnych.

5. Zakazy i nakazy

 • Użytkownikowi zabrania się:
  • rozpowszechniania za pośrednictwem Konta i Folderów plików lub innych treści, do których Użytkownik nie posiada praw autorskich lub innych uprawnień do ich publikacji lub rozpowszechniania w Internecie,
  • umieszczania materiałów (stron, grafik, tekstów, nagrań audio i wideo itp.) zawierających treści sprzeczne z prawem, a w szczególności treści pornograficzne, treści o charakterze pornografii z udziałem dzieci oraz zwierząt lub z użyciem przemocy, materiałów propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów,
  • umieszczania treści nawołujących do nienawiści na tle etnicznym, rasowym, religijnym lub jakimkolwiek innym oraz propagujących faszyzm, nazizm oraz inne zbrodnicze ideologie,
  • rozpowszechniania za pomocą Serwisu treści naruszających rażąco ogólnie przyjęte normy obyczajowe i społeczne jak również treści rażąco drastycznych (np. przedstawiających sceny egzekucji, ludzkie zwłoki lub inne treści),
  • zakładania Kont i umieszczania plików o nazwach naruszających przepisy prawa, nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe lub naruszających dobre obyczaje, przy czym zakaz ten dotyczy także opisów Kont i plików,
  • utrudniania innym Użytkownikom korzystania z Serwisu, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Serwisu w sposób, do którego elementy te nie są przystosowane,
  • podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych innych Użytkowników, w tym podejmowania prób odgadnięcia haseł,
  • zamieszczania w Serwisie skryptów i programów wykonywalnych oraz umieszczania plików, które mogą zakłócić funkcjonowanie łączy, serwera lub witryn innych Użytkowników, w tym zwłaszcza skryptów powodujących sztuczne pobrania plików, sztuczne naliczanie punktów, s ztuczne zliczanie transferu,
  • pobierania plików z Serwisu w jakikolwiek sposób bez uprzedniego odwiedzenia przez Użytkownika stron Serwisu, z obejściem limitów transferu obowiązujących w Serwisie lub w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza sposoby przewidziane w ramach normalnych funkcji Serwisu,
  • obciążania serwera obsługującego Serwis poprzez nadmierne generowanie ruchu na Koncie lub inne działania wykraczające poza ramy rozsądnego użycia Konta,
  • odpłatnego przenoszenia a także wszelkich innych form odpłatnego udostępniania części lub całości konta (Nieautoryzowany Dostęp),
  • zamieszczania w Postach lub jakichkolwiek innych dostępnych na Portalu Jednostkach Treści jakichkolwiek prywatnych „regulaminów”, „disclaimerów”, informacji o wyłączeniu odpowiedzialności własnej lub innych Użytkowników w jakiejkolwiek formie lub treści,
  • umieszczanie w Serwisie przez Użytkownika plików i treści zawierających jakiekolwiek dane osobowe innych osób.

6. Odpowiedzialność i sankcje

 • Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność związaną z poszanowaniem praw autorskich i innych praw związanych z przechowywaniem, rozpowszechnianiem i innymi formami korzystania z danego pliku.
 • Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Administratora z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez Materiały zamieszczone przez Użytkownika w ramach jakiejkolwiek dostępnej na portalu Jednostki Treści, Użytkownik ten wstąpi do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
 • Naruszenia postanowień niniejszego regulaminu mogą, według uznania Usługodawcy, skutkować ostrzeżeniem, blokadą publicznego dostępu do Konta, całkowitą blokadą Konta, usunięciem poszczególnych plików, ograniczeniem możliwości korzystania z określonych usług lub funkcjonalności Serwisu lub usunięciem Konta wraz ze wszystkimi zgromadzonymi na nim plikami. W przypadku, gdy Użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez niniejszy regulamin, ale zostaną według rozsądnej oceny Usługodawcy uznane za niepożądane, może on zawiadomić Użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, żądając zaprzestania podejmowania tych działań. Niezastosowanie się Użytkownika niezwłocznie do tego żądania stanowi naruszenie niniejszego regulaminu. W sytuacjach wyjątkowych Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania publicznego dostępu do Konta, części plików lub całkowitej blokady dostępu do Konta.
 • Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się także zachęcanie, ułatwianie lub propagowanie metod łamania i obchodzenia jego postanowień, jak również świadome czerpanie korzyści z takich działań.

7. Wylączenie odpowiedzialności

 • W zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączona zostaje odpowiedzialność Usługodawcy za:
  • wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, o ile takie działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem,
  • jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania plików bądź spowodowanej tym niemożności udostępniania jego plików,
  • skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika, o ile nastąpiło to z winy Użytkownika (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez klienta),
  • udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,
  • informacje pobrane przez Użytkownika z Internetu oraz za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika,
  • szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
  • wszelkie działania podjęte w stosunku do Użytkownika w związku z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub niniejszego regulaminu, w szczególności za blokadę publicznego dostępu do Konta, całkowitą blokadę Konta, usunięcie poszczególnych plików, ograniczenie możliwości korzystania z określonych usług lub funkcjonalności Serwisu lub usunięcie Konta wraz ze wszystkimi zgromadzonymi na nim plikami.
  • za ewentualne szkody w związku z treścią Komentarzy i Materiałów,
  • działania Użytkownika polegające na zbieraniu danych osobowych niezgodnie z prawem i następnie ich przetwarzanie, w szczególności udostępnianie osobom nieupoważnionym w sposób niezgodny z przepisami regulującymi zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych.
 • W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  • zmiany parametrów Konta w Serwisie, w przypadku Kont płatnych, przy czym w czasie trwania opłaconego Abonamentu mogą to być wyłącznie zmiany podnoszące wartość świadczonej usługi,
  • okresowego wyłączania Serwisu bez uprzedniego powiadomienia,
  • natychmiastowego usunięcia jednego lub wielu plików udostępnianych przez Użytkownika, a także całego Konta, bez uprzedzenia, w wypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu,
  • usunięcia w sytuacjach wyjątkowych niektórych lub wszystkich plików, znajdujących się w Serwisie,
  • całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika na stronach Serwisu,
  • usunięcia Komentarzy lub Materiałów w przypadku stwierdzenia, iż mogą naruszać chronione prawem dobra podmiotów trzecich lub naruszają dobre zwyczaje,
  • przeniesienia swoich praw i obowiązków związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w portalu Musody.com na inny kompetentny podmiot.
  • Umieszczania materiałów wgranych przez użytkownika na łamach witryn należących do grupy webshark tj. Musody.com, Muzofy.com, Dajprzepis.pl, Muzofy.com, Playody.com, Reseton.pl.

8. Zmiany regulaminu

 • Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, ze względu na ważne przyczyny.
 • Wszelkie zmiany Regulaminu będą opublikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu.
 • W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik jest zobowiązany rozwiązać umowę z Administratorem poprzez natychmiastowe usunięcie Konta. Nieusunięcie konta będzie odczytywane jako wyrażenie zgody na aktualnie obowiązujący regulamin.

9. Postanowienia końcowe

 • Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego Regulaminu prosimy kierować na adres biuro[ a-t ]]webshark.pl.
 • Reklamacje dotyczące usług świadczonych w ramach Serwisu mogą być przesyłane za pomocą odpowiedniego formularza kontaktowego Serwisu lub w formie pisemnej, na adres podany w pkt. 1 niniejszego regulaminu, i będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia zarejestrowania ich w systemie lub otrzymania pisma.
 • Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące konsumentom stosowanie do obowiązujących przepisów prawa.
 • Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 22 luty 2012 r.